Skip to main content

Kouluikkunan tiedonkeruu valmistumassa

Kouluikkunan vuoden 2017 tiedonkeruun aineisto valmistumassa

Tiedonkeruu on päättymässä ja tilivuotta 2016 koskevat taloustiedot sekä muut toiminnalliset tiedot ovat lähes valmiina. Tietoja on mahdollista täydentää ja korjata vielä 13.10.2017 mennessä, jonka jälkeen tiedoista kootaan vuosittain julkaistava Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys -raportti.  Tähän mennessä tiedonkeruussa kerätyistä tiedoista laskettavat kuntakohtaiset tunnusluvut on päivitetty ja ovat käytettävissä Kouluikkunan vertailutietokantasivuston valmiilla raporteilla.

Muutoksia vertailutietopalvelussa syksyllä

Uusimmat tilivuoden 2016 tiedoista lasketut tunnusluvut on päivitetty Kouluikkunan valmiille koosteraporteille. Raporttien sisältöä on myös täydennetty alkusyksyn aikana.

Huom. Vertailutietokannan sivustolta puuttuu toistakseksi iso määrä koosteraportteja, joita edellisinä vuosina on julkaistu. Tämä johtuu valikkorakenteeseen ja raporttien sisältöön syksyn aikana tehtävistä kehitystöistä. Sivuston toimintaa pyritään kehittämään helppokäyttöisemmäksi ja sisältöjä monipuolisemmaksi sekä laadukkaammiksi.

Sisältöä tullaan lisäämään myös esiopetuksen osalta, kun tunnuslukuihin lisätään esiopetuksen toimintaa kuvaavia mittareita.

Perusopetuksen kustannuskehitys 2015-2016 (alustavia laskelmia)

Kouluikkunan vertailuaineistosta lasketut perusopetuksen euromääräiset nimelliset kustannukset kasvoivat vuodesta 2015 1,7 %  vuoteen 2016.  Vastaavasti myös oppilasmäärä kasvoi 2,4 %, joten oppilasta kohden lasketut kustannukset jäivät 0,7 % edellistä vuotta pienemmiksi. Vertailtavien kuntien joukossa tapahtui kaksi kuntaliitosta vuonna 2016. Noin kolmannes oppilasmäärän ja euromääräisten kustannusten muutoksesta on kuntaliitosten aiheuttamaa laskennallista kasvua.

Toimintamenoista opetuksen, koulukuljetusten, kiinteistöjen ylläpidon ja pääomakustannusten menot laskivat oppilaskohtaisella tunnusluvulla vertailtaessa. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset (-1,2 %). Ruokailun, muun oppilashuollon ja hallinnon menot sen sijaan kasvoivat vähän. Muun oppilashuollon (euroa/oppilas) kustannukset kasvoivat 2,1 % vuodesta 2015.

Lukiokoulutuksen kustannuskehitys 2015-2016 (alustavia laskelmia)

Myös lukiokoulutuksen kustannukset näyttävät supistuneen vuodesta 2015, sekä euromääräisesti, että euroa per opiskelija tunnusluvulla mitaten. Kokonaiskustannuksista laskettu euroa per opiskelija tunnusluvun arvo laski 1,8 %. Opiskelijamäärä kasvoi keskimäärin 1,1 % ja euromääräiset kustannukset alenivat 0,7 %.

Noin kaksi kolmasosaa vertailun kunnista kirjasi edellistä vuotta vähemmän hallinnollisia kustannuksia ja koko aineistossa kustannukset laskivat noin 10 %. Myös isoimmassa menoerässä, eli opetuksessa, kustannukset olivat laskussa.  Ruokailun ja kiinteistöjen pääomakustannusten osalta kustannukset nousivat hieman. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset sitä vastoin olivat kuitenkin edellistä vuotta pienemmät, joten kiinteistömenojen kokonaismuutos jäi vähäiseksi.