Skip to main content

Kunnat antavat opetusta yli valtakunnallisen minimituntimäärän

Nykyinen voimassa oleva perusopetuksen tuntijaon minimituntimäärä koko peruskoulun aikana on 222 vuosiviikkotuntia.

Vuonna 2014 Kouluikkunassa mukana olevista kunnista (82,9 %) ilmoitti antavansa opetusta yli valtakunnallisen vähimmäistuntimäärän. Vertailukuntien vähimmäistuntimäärän mediaani oli 226 vuosiviikkotuntia ja keskiarvona laskettuna 226,2 vaihteluvälin ollessa 222–237. Kunnan koolla ei näyttänyt olevan suoraan vaikutusta annettavan vähimmäistuntimäärän suuruuteen, mutta vaihtelu oli suurempaa pienten kuntien välillä

Kuntakohtaiset vähimmäistuntimäärien mediaani ja keskiarvo pysyivät ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2013 vähimmäistuntimäärän mediaani oli 226 ja keskiarvo 226,1. Vuonna 2013 vertailukunnista 14,6 prosenttia ilmoitti käyttävänsä valtakunnallista vähimmäistuntimäärää. Loput kunnista (85,4 %) ilmoitti antavansa opetusta yli valtakunnallisen vähimmäistuntimäärän. Vertailussa on huomioitava, että vuoden 2014 tieto muuttui määritelmältään hieman. Niiden kuntien osalta, joilla ei ole yhteisesti määriteltyä kuntakohtaista vähimmäistuntimäärää on vuoden 2013 ja aikaisemmat tiedot voitu antaa valtakunnallisena minimimääränä.