Skip to main content

Perusopetuksen kokonaiskustannukset laskivat

Kun otetaan huomioon Tilastokeskuksen opetustoimen hintaindeksi, joka oli 1,4 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2014, perusopetuksen reaalikustannukset laskivat vuonna 2014 Kouluikkuna -kunnissa keskimäärin 0,3 prosenttiyksiköllä.

Vuonna 2014 perusopetuksen kunnittain oppilasta kohden lasketut keskimääräiset nimelliset kokonaiskustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 prosenttia. Ilman poistoja, arvonalentumisia ja sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakustannuksia lasketut yksikkökustannukset pysyivät ennallaan vuoteen 2013 verrattuna. Tilastokeskuksen laskema kuntien opetustoimen hintaindeksi kasvoi samaan aikaan 1,4 prosentilla vuodesta 2013 vuoteen 2014.

Toiminnoittain eritellyistä kustannuksista opetuksen oppilaskohtaiset kustannukset nousivat 1,7 %:lla. Muun oppilashuollon kustannukset laskivat kaksi prosenttia. Koulukuljetusten kustannuksissa oli kasvua 1,7 % ja oppilasruokailussa 1,4 %. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät kustannukset laskivat keskimäärin 4,2 % ja pääomakustannukset nousivat 12,1 %. Ylläpidon kustannusten laskua ja pääomakustannusten nousua selittää osittain se, että pääomakustannukset on saatu aikaisempaa paremmin eriteltyä sisäisestä vuokrasta ja ylläpidosta erilleen. Kokonaisuudessaan kiinteistömenot kasvoivat 2,8 %. Pidennetyn oppivelvollisuudessa piirissä olevien oppilaiden kustannukset laskivat vaikeasti kehitysvammaisten osalta 1,5 % ja Muun vammaisopetuksen oppilaiden kohdalla 2,8 %. Perusopetuksen hallinnon kustannuksissa oli muutosta +3,9 %. Niin sanottujen pienten hankkeiden investoinnit laskivat 10,6 %.

Perusopetuksen kustannusrakenne pysyi pääosin ennallaan vuoteen 2013 verrattuna. Opetuksen osuus euromääräisistä toimintamenoista oli keskimäärin 54,3 %. Kiinteistömenojen osuus oli noin 20,7 %, josta kiinteistöjen ylläpidon osuus oli 11,4 % ja sisäisiin vuokriin sisältyvien pääomakustannusten osuus 9,3 %. Kiinteistöjen ylläpidon osuus laski yhdellä prosenttiyksiköllä ja pääomakustannusten osuus nousi 0,7 prosenttiyksikköä. Muiden toimintojen osalta muutokset olivat +/- 0,2 prosenttiyksikköä. Kuljetuskustannusten osuus kokonaismenoista oli n. 3,7 % ja ruokailun 6,3 %. Hallinnon osuus kokonaiskustannuksista oli 5,3 %. Vaikeasti vammaisten opetuksen osuus perusopetuksen kokonaismenoista oli 0,9 % ja muun vammaisopetuksen osuus 3,4 %. Pienten hankkeiden osuus oli 1,1 %.

Varinhoitovuonna 2014 perusopetuksen kokonaiskustannukset ilman poistoja, arvonalentumisia ja sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakustannuksia olivat keskimäärin 7 995 €/oppilas.

Kun perusopetuksen kokonaiskustannuksiin lasketaan mukaan poistot, arvonalentumiset ja sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset, perusopetuksen keskimääräiset kustannukset v. 2014 oppilasta kohden olivat 8 917 euroa.